Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia instalacji elektro-energetycznych średniego napięcia do 60kV. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac B+R: -opracowanie bezpiecznej technologii, budowę modelu i prototypu systemu do czyszczenia instalacji elektroenergetycznych pod napięciem oraz optymalizacja pod kątem uzyskania odpowiedniej efektywności jego działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem średnim do 60kV z wykorzystaniem mieszanki suchych gazów (zwanej dalej mieszanką gazów) – technologią MVC , oraz prototyp urządzenia służącego do czyszczenia instalacji pod średnim napięciem do 60kV.

Wartość projektu: 5 232 134,74 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 018 587,51 zł