3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia urządzeń w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego w miejscu ich zabudowy z wykorzystaniem dwutlenku węgla w postaci stałej – UCT (Underground Cleaning Technology).
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia i konserwacji urządzeń zainstalowanych w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego – technologii UCT (Underground Cleaning Technology). Planowane efekty: Opracowanie technologii innowacyjnej w skali międzynarodowej, która będzie umożliwiać czyszczenie podzespołów, instalacji, urządzeń zabudowanych w obszarach wybuchowych bez konieczności ich wyłączania z eksploatacji i demontażu oraz transportu w strefę niezagrożoną. Wartość kosztów kwalifikacyjnych 13 035 975,64 zł Wkład Funduszy Europejskich: 9 894 159,84 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020